ปริญญาตรี

couse02

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      :     บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)      :     บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :     Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)  :     B.B.A (Business Computer)

จุดเด่น

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business lntelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และีระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย