ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน)