ปริญญาตรี

applied computer science

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน)

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ธนา สุขวารีผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ธนา สุขวารี
  • มาลิวรรณ บุญพลอยมาลิวรรณ บุญพลอย
  • ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ
  • ภูริลาภ จุฑาวัชระพลภูริลาภ จุฑาวัชระพล
ธนา-1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ธนา สุขวารี
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.
: 0 2579 1111 ต่อ 2200, 2199
แฟกซ์
: 0 2579 1111 ต่อ 2196
อีเมล์
: thana.su@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: Ph.D. (Computer Engineering)
Kasetsart University, Thailand

ปริญญาโท: M.Sc. (Computer Science)
Prince of Songkla University, Thailand

ปริญญาตรี: B.Sc. (Mathematics)
Prince of Songkla University, Thailand

ประสบการณ์การทำงาน :

Sripatum University
ตำแหน่ง: Head of Department of Computer Science (พ.ศ.2551-ปัจจุบัน)

Asia Credit Public Company Limited
ตำแหน่ง: Assistant Vice President (Technical) (พ.ศ.2539-2541)

University of the Thai Chamber of Commerce
ตำแหน่ง: Head of Department of Computer (พ.ศ.2534-2539)

รางวัลที่ได้รับ :

Book Translator (English-Thai), “SCHUAM’S outlines: Theory and Problems of programming
with Java”, John R. Hubbard, ISBN: 974-208-187-5, (จาก) McGraw-Hill, 2001.Book Translator (English-Thai), “Fundamental of Computing II : Abstraction, Data Structures,
and Large Software System”, Allen B. Tucker,ISBN : 974-208-166-2 (จาก) McGraw-Hill,
2002.การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม