ปริญญาตรี

applied computer science

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน)

เพื่อผลิตบุคลากรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ทำงานในสภาวะแวดล้อมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์แท๊บเลต หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งมีความต้องการนักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ  ทั้งนี้เป็นความสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยี การวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี อาชีพหลักที่เป็นได้ มีดังนี้

  • นักวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบงานฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์โมบาย
  • นักวิชาชีพอิสระที่สามารถใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์กับการทำงานบนอุปกรณ์โมบาย