ปริญญาตรี

couse01

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)        : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)
ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)         : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)
ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ)    :  Bachelor of Science (Applied Computer Science)
ชื่อย่อ   (ภาษาอังกฤษ)    :  B.Sc. (Applied Computer Science)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เน้นศึกษากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อย่างมีเหตุผล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีของวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้เว็บเทคโนโลยีและโมบาย ตลอดจนการควบคุมการดำเนินงานของคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยวิชาแกนทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือ ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบปฏิบัติการ การคำนวณโดยใช้ตัวเลขและสัญลักษณ์ ฐานข้อมูล ภาษาโปรแกรม และวิศวกรรมส่วนชุดคำสั่ง วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ คือ วิชาแคลคูลัส ความน่าจะเป็นและสถิติ และคณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีวิชาภาษา และการสื่อสาร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อเพิ่มความเข้าใจสภาพสังคมและสภาวะแวดล้อมในการประกอบอาชีพ

จุดเด่น

ศึกษาในศาสตร์ของการประยุกต์ความรู้ด้านการพัฒนาแอพพลิเคชันกับความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ซึ่งหลักสูตรนี้ได้เน้นการพัฒนาแอพพลิเคชันที่ใช้งานจริงบนอุปกรณ์โมบายและเว็บ เช่น Smart Phone, Tablet ผู้เรียนจะได้ปฎิบัติจริงในห้องปฎิบัติการโมบายที่มีความทันสมัย ซึ่งรองรับทั้งระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ (Android), ระบบปฎิบัติการไอโอเอส (iOS), ระบบปฎิบัติการ Windows และอื่นๆ