couse02

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

จุดเด่น สาขาวิชาการนี้ เป็นการศึกษาการใช้สารสนเทศในธุรกิจอุตสาหกรรมและสังคม สาขาวิชานี้เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่สนใจการใช้สารสนเทศ ดังนั้นนักศึกษาจะเรียนวิช…
couse03

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ศึกษาพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนอุปกรณ์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง (Sof…
couse05

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เน้นการศึกษาที่สร้างบัณฑิตให้มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ได้ตามมาตราฐานสากลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขานี้ นอกจากจะมีค…
couse04

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ร่างขึ้นโดยอาศัยเกณฑ์ที่ตั้งโดยสมาคม ACM (Association of Computing Machinery) แห่งประเทศสห…