อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) ชั้น 8 เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร.
: 0-2579-1111 ต่อ 2195
แฟกซ์
: 0-2579-1111 ต่อ 2196
อีเมล์
: spu.it2012@gmail.com