คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  • สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลกสิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก
  • จีระวรรณ วิสายอนจีระวรรณ วิสายอน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล พรหมมาพันธุ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล พรหมมาพันธุ์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราลี มณีรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราลี มณีรัตน์
  • ดร.นวรัตน์ แซ่โค้วดร.นวรัตน์ แซ่โค้ว
  • มาสวีร์ มาศดิศรโชติมาสวีร์ มาศดิศรโชติ
  • บุญศิริ มะสันบุญศิริ มะสัน
  • พิมพ์วิสาข์ ติ่งเคลือบพิมพ์วิสาข์ ติ่งเคลือบ
สิริรัตน์-1
สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทร.
: 0 2579 1111 ต่อ 2204
แฟกซ์
: 0 2579 1111 ต่อ 2196
อีเมล์
: sirirat.mu@spu.ac.th, ajbaew@gmail.com

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประกาศนียบัตร: Business Administration Diploma in France
Rajamangala Institute of Technology, Phanakron Sri Ayuthaya, Wasukri Campus

ประสบการณ์การทำงาน :

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2539 - ปัจจุบัน)

รางวัลที่ได้รับ :

• Microsoft Office Specialist 2013 Certification (MOS 2013 Specialist)
– Microsoft Office Specialist Office Excel 2013
– Microsoft Office Specialist Office PowerPoint 2013การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

2558-ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2554 -2558 หัวหน้าผู้ดูแลหลักสูตรเสาร์อาทิตย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม