ปณิธาน

“ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม”

สร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิต ที่กอปรด้วยปัญญา ความเชี่ยวชาญ ความเบิกบาน และ คุณธรรม ด้วยระบบการศึกษาที่ให้นักศึกษารู้หลักวิทยาการ รู้คิดสร้างสรรค์ รู้นำการแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาสังคม และ ดำรงตนอย่างมีคุณค่า

อัตลักษณ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Identity)

“เชี่ยวชาญไอที ภาษาดี มีคุณธรรม”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความโดดเด่นด้านวิชาการ    บุคลากรและนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความคิดทันสมัย กล้าพูด กล้าทำ และกล้าเปลี่ยนแปลง  อย่างสร้างสรรค์