การบริหารคณะ

ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการดำเนินการพัฒนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นคณะชั้นนำทางด้าน ICT ในประเทศไทย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด   และสร้างงานวิจัยที่โดดเด่นเพื่อให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับสากล  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีรากฐานที่มั่นคงก้าวแรกในปี 2536   ก้าวที่สองใช้เวลากว่าทศวรรษในการสร้างคณะที่มีความเข็งแกร่งในด้านการเรียนการสอนและการดำเนินการ  ดังที่เห็นได้ว่า

  • เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา
  • เปิดสอนในระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา
  • เปิดสอนในระดับปริญญาเอก 1 สาขาวิชา
  • มีนักศึกษาในระดับปริญญาตรีกว่า 2,000 คน
  • มีนักศึกษาในระดับปริญญาโทกว่า 100 คน
  • มีนักศึกษาในระดับปริญญาเอกกว่า 20 คน

หมายเหตุ:   เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่คล่องตัวและรองรับความต้องการของบัณฑิตศึกษาอย่างใกล้ชิดมากขึ้น  ในปีการศึกษา 2554ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการปรับในส่วนของบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท 3 หลักสูตรและปริญญาเอก 1 หลักสูตร) ทั้งหมด ไปอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์ ISI (Information Science Institute of Sripatum University)

ก้าวที่สามจะเริ่มในกลางทศวรรษที่สองนี้  เราจะต้องต่อสู้กับความท้าทายจากภายนอก  จะต้องสร้างชื่อเสียงด้านวิจัยและพัฒนา (R&D)  สร้างเสริมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานยิ่งขึ้น  และเริ่มเปิดออกสู่โลกภายนอกในการให้การบริการทางวิชาการ  เพื่อให้มีส่วนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปใช้ในทุกส่วนของสังคม  ในการนี้จะต้องมีการผนึกกำลังของอาจารย์และนักศึกษาเข้าด้วยกัน  มีอาจารย์เป็นผู้นำและนักศึกษาทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม  โดยจะต้องเรียน จะต้องทำโครงงานกับอาจารย์และจะเข้าสังกัดห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและศูนย์ฯ ที่คณะได้จัดตั้งขึ้น ได้แก่

- ศูนย์นวัตกรรมสมองกลฝังตัว : ผศ.ชาญชัย  ภูริปัญโญ
- ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง Mobile/RFID : ดร.ธนา  สุขวารี และ ดร.สุรศักดิ์  มังสิงห์
- ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง Networking : อ.จักรี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และ อ.อุดมศักดิ์  จันทรทาโพ
- ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง Linux : อ.ประสิทธิ์  ช่วยเกื้อ
- ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง Embedded/VLSI : อ.จิโรจน์  จริตควร
- ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง Java Application : อ.อดิศักดิ์  ศุภธนสินเขษม และ อ.มาลิวรรณ  บุญพลอย

นอกจากนี้ยังมีห้องโครงงานนักศึกษาและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมาก

เป้าหมายที่สำคัญของก้าวที่สามของการพัฒนา  คือการสร้างฐานที่มั่นคงให้กับคณาจารย์ในด้านวิชาการ  วิจัย และผลผลิตเชิงพาณิชย์ ฯลฯ  ที่ทำให้คณาจารย์และนักศึกษาในระดับต่างๆ ให้แสดงศักยภาพฯ ที่มีอยู่ให้มีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่มั่นคงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประเทศ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์   รองอธิการบดี และรักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา

“การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”

ปณิธาน

“ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม”

สร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิต ที่กอปรด้วยปัญญา ความเชี่ยวชาญ ความเบิกบาน และ คุณธรรม ด้วยระบบการศึกษาที่ให้นักศึกษารู้หลักวิทยาการ รู้คิดสร้างสรรค์ รู้นำการแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาสังคม และ ดำรงตนอย่างมีคุณค่า

อัตลักษณ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Identity)

“เชี่ยวชาญไอที ภาษาดี มีคุณธรรม”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความโดดเด่นด้านวิชาการ    บุคลากรและนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีความคิดทันสมัย กล้าพูด กล้าทำ และกล้าเปลี่ยนแปลง  อย่างสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์

เป็นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม