รู้จักคณะ

สารสนเทศศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ อันมีความสำคัญยิ่งต่อวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต พัฒนาการของวิวัฒนาการทางด้านสารสนเทศศาสตร์ได้กำเนิดขึ้นตามความจำเป็นในการใช้งานร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีการสื่อสารวิทยาการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการทางระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาร่วมกับสาขาบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ และงานด้านนิเทศในแขนงการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในสาขานิเทศศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

การที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้กับงานระบบสารสนเทศ จึงทำให้มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมและวิธีการดำเนินชีวิตของมนุษยชาติมากขึ้นทุกวัน ประกอบกับวิชาความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ได้มีการสะสมเพิ่มพูนอย่างรวดเร็วในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา  และได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมากเมื่อเทียบกับวิทยาการสาขาอื่นๆ นอกจากนี้การนำวิทยาการทางด้านสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆ เช่น ในด้านการแพทย์ อักษรศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และนิเทศศาสตร์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เองบุคลากรทางด้านสารสนเทศจึงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญในศาสตร์นี้โดยเฉพาะ จึงสามารถนำวิทยาการไปประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิผล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดตั้งคณะสารสนเทศศาสตร์ขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2536 โดยมีความมุ่งหมายที่จะเป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้ในเบื้องต้นของการจัดตั้งได้ย้ายความรับผิดชอบของการผลิตบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหาร ธุรกิจ เข้ามาอยู่ในสังกัดของภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะสารสนเทศศาสตร์  โดยมิได้เปลี่ยนเนื้อหาของหลักสูตร พร้อมจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขึ้น และได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งได้จัดตั้งในปี 2536 เช่นกัน ในปี 2537 ได้จัดตั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ในปี 2538

สารสนเทศศาสตร์เป็นศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอน  เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถและพัฒนาการเกี่ยวกับการดำเนินการ  การจัดการและการสื่อสารเทคโนโลยีอันทันสมัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ คอมพิวเตอร์ที่เข้ามาพัฒนาและประยุกต์ร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ  และเนื่องจากความลึกของเนื้อหาวิชาทางด้านสารสนเทศศาสตร์ทวีขึ้นทุกวันทำให้จำเป็นต้องใช้ และสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในศาสตร์นี้โดยเฉพาะ  จึงสามารถนำวิทยาการทางด้านนี้มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยได้จัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน  ในปี 2510 ได้มีการเปลี่ยนชื่อ “คณะสารสนเทศศาสตร์”  มาเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมศาสตร์ด้านนี้อย่างครบถ้วน

ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีที่ทำการอยู่ที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตบางเขน โดยมีหลักสูตรในความรับผิดชอบอยู่ทั้งหมด 5 สาขาวิชา คือ

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และ สาขาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน