news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

โครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2556

25 มี.ค. 2556

รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนบน: ถอดบทเรียนการศึกษาดูงานสถานประกอบการและการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา วันจันที่ 25 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ แจ้งวัฒนะ