news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

17 ม.ค. 2556

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์ ICT จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการแก้ปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ ให้กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2556 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 12 ห้อง11-1209 มหาวิทยาลัยศรีปทุม