news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

Samsung copy

SPU Mobile Apps Workshop & Contest 2013 by Samsung

3 ม.ค. 2556

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ Thai Samsung Electronics  จัดโครงการ “SPU Mobile Apps Workshop & Contest 2013 by Samsung เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้จากการอบรมและสามารถพัฒนาเทคนิค
การวิเคราะห์และออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สามารถนำความรู้ที่่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้งานได้จริง งานจะมีขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 11 ห้อง 5-1103 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  หากสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  ===>สามารถดูรายละเอียดโครงการ ใบสมัีครโครงการ <===ได้ที่นี่