ปิดฉากอย่างประทับใจ! กับกิจกรรม “Tech Idea 2024” ในการประกวดแข่งขันนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาและจัดนิทรรศการ
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ตัดสินและให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาผลงานของนักศึกษา
ดร.ศุภฤกษ์ ชูธงชัย
Faculty of Education, Chulalongkorn University
In the position of postdoctoral researcher
 
คุณนริศร ลิมปสวัสดิ์ไพศาล
Client Technology Lead Microsoft Thailand
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
 
คุณอดิศร นิลวิสุทธิ์
นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ หรือ CIPAT
 
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วย ความคึกคัก นักศึกษาต่างตั้งอกตั้งใจนำเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษา ผ่านรูปแบบที่หลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึง ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการฝึกงาน
กลุ่มนักศึกษาที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
 
รางวัลชนะเลิศ
นายปกรณ์ ทามะดา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงงาน: แอปพลิเคชั่น จัดการการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance Application)
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จีระวรรณ ฤกษะสุต
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายคธาวุฒิ บันดาลพร
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โครงงาน : Smart link from application ระบบการเชื่อมต่ออัจฉริยริยะผ่านแอปพลิเคชั่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุรชัย ทองแก้ว
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายไพรัช ชมชื่น
นายภคิน ศรีสุขอร่าม
นายสัญชัย สามารถ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงงาน :
1. การทดสอบเจาะระบบเว็บไซต์ตามมาตรฐาน OWASP (Website penetration test based on the OWASP standards)
2. การทดสอบการเจาะเว็บไซต์ตามมาตรฐาน PCI DSS (Website penetration testing according to PCI DSS standards.)
3. การทดสอบเจาะระบบเครือข่ายไร้สายบนมาตรฐาน WPA (Wireless Network Penetration Test – WPA)
 
หวังว่า กิจกรรมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ แก่นักศึกษาและเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษา มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการศึกษา และเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่โลกแห่งการทำงานในอนาคตต่อไป
จบไอทีศรีปทุม มีงานทำแน่นอน!!!!!
 
 

Most Popular

Categories

On Key

Related Posts

เปิดโลกไซเบอร์ @RPCA Cyber Club

ชมรม Cyber Club SPU คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พาไปสัมผัสประสบการณ์จริง @RPCA Cyber Club ชมรมไซเบอร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่ 1 42,000 37,000 37,000 17,300
ปีการศึกษาที่ 2 40,500 39,200 14,500
ปีการศึกษาที่ 3 41,100 42,600 17,300
ปีการศึกษาที่ 4 41,100 19,200
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี) 351,800

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1 ตลอด หลักสูตร
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2 41,400 36,400 364,000
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 42,000 37,000 351,800
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 46,200 41,200 374,600

วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์
ปีการศึกษาที่ 1 41,000 36,400 45,800 10,900
ปีการศึกษาที่ 2 33,100 50,800 12,900
ปีการศึกษาที่ 3 43,100 49,600 8,700
ปีการศึกษาที่ 4 48,500 19,200
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี) 364,000

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษาที่ 1 46,200 41,200 42,800 15,300
ปีการศึกษาที่ 2 45,700 44,400 13,500
ปีการศึกษาที่ 3 43,100 48,600 10,900
ปีการศึกษาที่ 4 44,900 19,200
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี) 374,600

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท
ภาคเรียน เสาร์-อาทิตย์36200,000

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคปกติ,วันอาทิตย์

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ภาคเรียน ปกติ
ปีการศึกษาที่ 1 52,400  47,400 50,800 22,700
ปีการศึกษาที่ 2 48,500 19,200 23,700
    ค่าเทอม (2ปี) 217,300
ภาคเรียน วันอาทิตย์
ปีการศึกษาที่ 1 52,400  47,400 43,400 22,700
ปีการศึกษาที่ 1 44,300 34,000 20,500
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 1
    ค่าเทอม (2ปี) 217,300

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ48630,000