news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

รับน้องคณะ ประจำปี 2559

12 ก.ย. 2559

ภาพกิจกรรมรับน้อง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ที่ผ่านมา