news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

วันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

29 ก.ค. 2559

วันสถาปนาครบรอบ 23 ปี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ที่ทำการคณะ