news

ประชาสัมพันธ์

nanmee

รับทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2559

1 ก.ค. 2559

ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ขอความร่วมมือดำเนินการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยส่งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกพร้อมทั้งแนบใบสมัครและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งไปยังมูลนิธิตั้งเซ็กกิม เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 15 กันายน 2559 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครโครงการได้ที่www.nanmee.com