news

ประชาสัมพันธ์

sipa59

โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากร ด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud computing, Internet of Thing

29 มิ.ย. 2559

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดำเนินโครงการจัดจ้างผู้บริหารจัดการฝึกอบรมการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากรด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud Computing, Internet of Thing  สามารถดูรายละเอียดโครงการที่http://www.spusipa4.com/