news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

โครงการจัดจ้างผู้บริหารจัดการฝึกอบรมการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากรด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud Computing, Internet of Thing

29 มิ.ย. 2559

รวมภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการจัดจ้างผู้บริหารจัดการฝึกอบรมการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากรด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud Computing, Internet of Thing ระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งการจัดโครงการที่ผ่านมา แต่ละหัวข้อแบ่งเป็นรุ่นที่ 1-2