news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

รางวัลสหกิจศึกษา

27 พ.ค. 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่คว้า 3 รางวัล
ในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย จัดโดยศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี
เป็นประธานมอบรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ผ่านมา