news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2557

1 ก.พ. 2559

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ที่ผ่านมา