news

ประชาสัมพันธ์

Online-58

ประกาศ เรื่องการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษา 2/2558

28 ต.ค. 2558

นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกแผน ประจำภาคการศึกษา 2/2558
กรุณาแจ้งความจำนงผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558
นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่เปิดตามแผนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 !!!คลิกดูที่นี่!!! รายวิชาที่เปิดภาค 2/2558