news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

varadon

รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

22 ต.ค. 2558

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนายวรดร เสมอวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษา IT คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง