news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

congra thana1

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

20 ต.ค. 2558

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ