news

ประชาสัมพันธ์

mid-final

การเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา สอบกลางภาคและปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

17 ก.ย. 2558

ขอแจ้งวันและเวลาสอบกลางภาคและปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 รายละเอียดข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา สอบกลางภาคและปลายภาค