news

ประชาสัมพันธ์

images_1

ประกาศการขอเปิดรายวิชานอกแผน (IS) รอบที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2558

13 ก.ค. 2558

ประกาศการขอเปิดรายวิชานอกแผน (IS)
รอบที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2558
นักศึกษาที่จะขอเปิดรายวิชานอกแผน (IS Study)
ภาคการศึกษาที่ 1/2558
กรุณายื่นเรื่องขอเปิดรายวิชานอกแผนให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558
หลังจากนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่รับพิจารณา