news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

การประกันคุณภาพนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

22 เม.ย. 2558

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวิทยากร ดร.วราภรณ์ ไทยมา ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตด้านการจัดการ ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 9.30 ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม