news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

sahakit

รางวัลสหกิจศึกษา

13 มี.ค. 2558

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลสกิจศึกษา ดังนี้

****1. ประเภทผลงาน: นำเสนอผลงานดีเด่น ประเภท 10 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลสหกิจศึกษา จำนวน 2 รางวัลดังนี้

รางวัล: ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “พัฒนาอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยทางด้านเคมี” บริษัท โกลบอล อาร์แอนด์ดี จำกัด ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2557 วันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา13.00 น. ณ ห้อง 12A02 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1. นายสนธยา วิชาโคตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายอัศวิน ดาศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายวัชรา ลาพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

****2. ประเภทผลงาน: นำเสนอผลงานดีเด่น ประเภท 10 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัล: ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ประมวลผลการวิเคราะห์และติดตามการทำงานภายในบริษัท บลูบอล จำกัด” ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2557 วันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา13.00 น. ณ ห้อง 12A02 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1. นายปรีชวิชญ์ เกรียติกระจาย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายณัฐวุฒิ โอภาสเอี่ยมลิขิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ