news

ประชาสัมพันธ์

318

ประกาศผลสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ICTE-TPQI รุ่นที่ 1

10 มี.ค. 2558

        ตามที่ท่าน/หรือบุคลากรในบริษัทหรือหน่วยงานของท่านได้เข้ารับการทดสอบตามโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ICTE-TPQI ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2558 รุ่นที่ 1 บัดนี้ทางศูนย์ทดสอบสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำการประเมินผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
       ดังนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบตามช่วงเวลาดังกล่าว มาเพื่อทราบ และขอให้ผู้ที่สอบ ผ่าน การทดสอบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน โครงการกิจกรรมสร้างความตระหนักการสอบมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ICTE-TPQI วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องเอ็กซิบิชั่น ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เพื่อเข้ารับใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สอบผ่านเป็นรุ่นแรกของประเทศไทย และสำหรับผู้ที่สอบ ไม่ผ่าน สามารถสมัครสอบได้ใหม่ในรุ่นที่ 2
<>

คำสั่งสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

>>ประกาศผลสอบ ICTE-TPQI<<

>>แบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา 13 มีนาคม 2558<<

>>ดาวน์โหลดใบสมัครสอบรุ่นที่ 2<<