news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

text-news-up

การยื่นคำร้องขอเลื่อน เข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

9 มี.ค. 2558

นักศึกษาที่เลื่อนเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 และมีความประสงค์ขอเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 ให้นักศึกษายื่นคำร้องพร้อมระบุเหตุผล ยื่นที่ สนง.เลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 5 ชั้น 8 ห้อง 801 ภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 ภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558