news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

ตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

3 มี.ค. 2558

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 ณ บริเวณหน้าอาคาร อาคาร 40 ปี มหาวิทยาศรีปทุม