ประกาศคณะ

111

19 ก.พ. 2558

***ประชาสัมพันธ์***
เนื่องด้วยวันที่ 21 และ 23 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยมีฝึกซ้อม, พิธีประทานปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา และวันสอบกลางภาค(23 ก.พ.58) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จึงขอความอนุเคราะห์นักศึกษางดนำรถทุกชนิดเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดสถานที่จอดรถภายนอก วันฝึกซ้อม และวันพิธีประทานปริญญาบัตร ดังนี้
1. กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ส่วนแยก (ญาติและบัณฑิต)
2. สวนอาหารบางบัว
3. กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
*** ในวันซ้อมและวันพิธีฯ สถานที่จัดงานมีที่จอดรถจำนวนจำกัด
เพื่อความสะดวกในการเดินทางขอความกรุณาท่านใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะ