news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

พิธีฝึกซ้อมประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

16 ก.พ. 2558

พิธีฝึกซ้อมประสามปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม