news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

ร่วมงานทำบุญตักบาตร “วันศรีปทุม” ครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

13 ม.ค. 2558

ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานทำบุญตักบาตร “วันศรีปทุม” ครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 เวลา09.19 น. ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม