news

ฝึกอบรมเสริมหลักสูตร

School Girl

แจ้งกำหนดการติวก่อนสอบ ITPE

20 ต.ค. 2557

ประกาศ!!! แจ้งให้นักศึกษาทราบ กำหนดการติวก่อนสอบ ITPE สำหรับนักศึกษาที่สมัครสอบ ITPE สนามสอบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ประสงค์จะทวบทวนความรู้ก่อนสอบ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเข้าดูข้อปฎิบัติสำหรับผู้เข้าสอบได้  >>ที่นี่<<