news

ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการและนักเรียน โรงเรียนสารวิทยาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดุูงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

25 ก.ย. 2557

ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสารวิทยา นำนักศึกษา สายวิชาคณิตศาสตร์ – เทคโนโลยี จำนวน 47 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดุูงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.ย. 57 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Theater อาคาร 11 ชั้น 3 และห้อง 5-903 มหาวิทยาลัยศรีปทุม