news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

สัมมนาวิชาการหัวข้อ “CMMI for Education”

5 ส.ค. 2557

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ “CMMI for Education”
ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยมี รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องบงกช อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม