news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2556

31 ก.ค. 2557

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ทำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2556 ระหว่าง วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง 11-1201 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม