news

ประชาสัมพันธ์

Cloud-Computing-and-Big-Data_1

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “How to use Cloud Computing to Benefit from Big Data”

9 มิ.ย. 2557
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “How to use Cloud Computing to Benefit from Big Data” จัดโดยความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (TFIT) และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จากโครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้เชิงวิชาการ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ >>>คลิกดูรายละเอียดโครงการ<<< จัดขึ้นในวันศุกร์ที่  20  มิถุนายน  2557 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 40  ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่  >>> ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา <<<