news

ประกาศคณะ

IT Workshop นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

23 เม.ย. 2557

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟต์ (ไทยแลนด์) จัดอบรมโครงการให้ความรู้ ภายใต้โครงการชื่อ “IT Workshop” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จำเป็นกับนักศึกษาในปัจจุบันที่จะได้มีโอกาสพัฒนา และสร้างการเรียนรู้ให้กับนักศึกษามากขึ้น ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 255 เวลา 8.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น