news

ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมแข่ง MOS OLYMPIC 2014 ระดับประเทศ

28 มี.ค. 2557

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวับชมเชย MOS Olympic 2014 ชิงแชมป์ประเทศไทย

แข่งขัน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย (MOS Olympic 2014) เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน Microsoft Office Speacialist World Championship1 Anaheim, CA, ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2557 ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคล
นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขนได้รับรางวับชมเชย MOS Olympic 2014 ชิงแชมป์ประเทศไทย

ได้รับรางวับชมเชย MOS Olympic 2014
1. นายภาณุมาส มาลาเจริญ
สอบผ่านมาตรฐาน MOS Olympic 2014
1. นาย กรกฏ ผกาแก้ว
2. นายชาพิศุทธ์ มีชูศักดิ์
3. นายอานนท์ บุณยประเวศ