news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

งานสัมมนา Software Expo Asia 2013

1 ต.ค. 2556

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดบูธผลงาน ในงานสัมมนา Software Expo Asia 2013 ในวันที่ 26 กันยายน 2556 สำหรับรอบธุรกิจ และในวันที่ 27-28 กันยายน 2556 สำหรับรอบบุคคลทั่วไป เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์