news

ประกาศคณะ

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

18 ก.ย. 2556

ตามที่คณะฯ ได้ดำเนินโครงการจัดสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 นั้น ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในทุกสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทราบรายละเอียดในการเข้าร่วมโครงการนั้นสามารถคลิกเข้าดูรายละเอียดได้ที่ >>>  ประชาสัมพันธ์โครงการสอบมาตราฐานวิชาชีพ IT  (ITPE)