news

ประกาศคณะ

ตารางการจัดทดสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

5 ก.ย. 2556

ตารางการจัดทดสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลดไฟล์