news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสอบวัดความรู้ด้าน ICT

30 ส.ค. 2556
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสอบวัดความรู้ด้าน ICT รอบแรก ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 9 ห้อง 5-909 มหาวิทยาลัยศรีปทุม