news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมในการจัดการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจำปี 2556

29 ส.ค. 2556

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์