news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

โครงการ Galaxy Developer Academy 2013

29 ก.ค. 2556

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับบริษัท Samsung และ Software Park Thailand จัดโครงการ Galaxy Developer Academy 2013 ซึ่งเป็นโครงการอบรมพื้นฐานในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android พร้อมส่งผลงานเข้าประกวดในระดับอุดมศึกษา โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในงานนี้มีสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด 26 สถาบัน ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ Exhibition Hall อาคาร 40ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม