news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

กิจกรรมรับน้อง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 ก.ค. 2556

คณะเทคโนโลยีจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ในวันอาทิตย์ ที่ 30 มิุถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม