news

ข่าว-กิจกรรมคณะ

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 (วิทยาเขตบางเขน)

24 มิ.ย. 2556

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน